Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Duivenvoorde Uitvaartzorg respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Ons gebruik van cookies;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor– en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e–mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van de vastlegging van uitvaartwensen of het namens u uitvoeren van een uitvaart voor u als nabestaande;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons uw visitekaartje te geven.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Duivenvoorde Uitvaartzorg kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze diensten te verstrekken;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichting te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals: nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het generen van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn

Duivenvoorde Uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet– en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals staatievervoer, bloemisten, drukkerijen, crematoria, begraafplaatsen, gemeente of verzekeringsmaatschappijen.
Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals: ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Duivenvoorde Uitvaartzorg is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Duivenvoorde Uitvaartzorg, sluit Duivenvoorde Uitvaartzorg met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Duivenvoorde Uitvaartzorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van
misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via 071-2032250 of info@duivenvoorde-uitvaartzorg.nl.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

Met Google Analytics meten wij hoe u onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen wij uw data. Hierdoor zien wij niet hoe u onze sites gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen.

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen, vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
info@duivenvoorde-uitvaartzorg.nl of Papelaan 85 XX, 2252 EG Voorschoten.